milan tvrdoň
(1945) maliar, člen Umeleckej besedy slovenskej (od roku 1994) a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii ( od roku 1999), predstavil svoje diela na mnohých kolektívnych výstavách ( Slovensko, Česko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakúsko, Taliansko, Srbsko, Izrael, Cyprus). V rokoch 1974 – 2012 usporiadal 17 individuálnych výstav. Viaceré jeho maliarske diela sú majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Múzea A.S. Puškina v Brodzanoch, Matice Slovenskej v Martine, Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe (Maďarsko) a v početných  súkromných zbierkach doma a v zahraničí ( Česká republika, Francúzsko, Švédsko a USA). V roku 2011 vyšla monografia Milan Tvrdoň – Moja cesta, autor PhDr. Bohumír Bachratý CSc., vydal FOART s.r.o.
Milan Tvrdoň žije a tvorí v Bratislave.

milan tvrdoň (1945)
the painter, member of the Slovak Art Club (since 1994) and the Society of Free Visual Artists - the Slovak Union of Visual Arts (since 1999), participated in many joint exhibitions in Slovakia, Czech Republic, Germany, Poland, Ukraine, Hungary, Austria, Italy, Serbia, Israel and Cyprus. In the years 1974 – 2012 he held 17 solo exhibitions. Various of his works are the property of the Slovak National Gallery in Bratislava, A. S. Pushkin Museum in Brodzany, Matica Slovenska in Martin and M. Munkacsy Museum in Bekescsaba, Hungary. Some of his paintings are in private collections in Slovakia and abroad (Czech Republic, France, Sweden and the U.S.A.). In 2011 a monograph Milan Tvrdon – Moja Cesta, written by Bohumir Bachraty was published by FOART s.r.o.
Milan Tvrdon lives and works in Bratislava.

Milan Tvrdoň, Teplická 1, 831 02 Bratislava, Slovakia, Mobil: 0907 167 545, e-mail: milan.tvrdon@gmail.com